فقط شکایاتی که دارای شماره تلفن معتبر باشند بررسی می شوند